Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities.


1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
De consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen slipperworld en de consument;
De consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een de consument, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf

Artikel 2 Algemeen.


2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Ipanemashop.nl en de consument waarop Ipanemashop.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 3 Koopovereenkomst.


3.1. Wanneer er een order is geplaatst op één van de websites van Ipanemashop.nl en deze order volledig betaald is, komt er een koopovereenkomst tot stand. De klant ontvangt direct na betaling een bevestiging via internet. Tot op het moment dat de koopprijs volledig is voldaan blijft Ipanemashop.nl  eigenaar van het bestelde product. Wanneer er een fout of vergissing is gemaakt, is dit de volledige verantwoordelijkheid van de consument. Wanneer de consument deze fout of vergissing wil rechtzetten of geheel wil annuleren, dient de consument de webshop direct hiervan op de hoogte te stellen via een e-mail aan info@slippery.nl Wanneer dit niet binnen één uur na bestelling wordt gedaan, worden alle kosten volledig in rekening gebracht van de consument.
3.2. Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Ipanemashop.nl heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Als u artikelen heeft ontvangen die u niet heeft besteld, dient u ipanemashop.nl hiervan op de hoogte te stellen. Eventuele onjuistheden van door ipanemashop.nl. aan u vermelde gegevens moeten direct door u aan Ipanemashop.nl worden gemeld.

Artikel 4 Prijzen en aanbiedingen.


4.1. Alle prijzen getoond op de websites van Ipanemashop.nl zijn onder voorbehoud. www.ipanemashop.nl ten alle tijden het recht om de juiste prijs toe te passen op een bestelling gemaakt op één van de websites van www.ipanemashop.nl . ipanemashop is niet gebonden aan haar prijzen indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar mailings of op de websites. Ipanemashop kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4.2. Alle aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
4.3. Een aanbod van de consument wordt geacht te zijn gedaan in een van de volgende omstandigheden:

 • 1. de consument heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data aan Ipanemashop.nl via elektronische weg verzonden. Deze zijn door ipanemashop.nl ontvangen.
 • 2. de consument heeft tijdens zijn bezoek aan één van de websites van ipanemashop uitdrukkelijk te kennen gegeven een bepaald product en/of dienst te willen kopen dan wel te ontvangen.
 • 3. de consument heeft uitdrukkelijk elektronisch te kennen gegeven een bepaald product en te willen kopen dan wel te ontvangen.

  Artikel 5 Prijsverhoging.


  5.1. Indien Ipanemashop.nl met de consument bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is ipanemashop.nl niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
  Artikel 7 levering.
  5.1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn van Ipanemashop.
  52. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
  5.3. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat Ipanemashop.nl het kenbaar heeft gemaakt. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
  5.4. Komen Ipanemashop en de consument bezorging van aankopen overeen, dan zijn de kosten van verzenden automatisch voor rekening van de consument.
  De condities voor het verzenden van aankopen worden de consument duidelijk gemaakt voor het sluiten van een overeenkomst.
  Bij het sluiten van een overeenkomst wordt de consument kenbaar gemaakt welke kosten er voor het verzenden gemaakt moeten worden. De kosten voor het verzenden worden apart vermeld op de factuur. 
  5.5. Indien Ipanemashop een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de consument Ipanemashop schriftelijk in gebreke te stellen.
  5.6. Bij leveringen buiten Nederland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

  Artikel 6 Garantie.


  6.1. Ipanemashop garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. 
  De hierboven genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en de consument van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan www.ipanemashop.nl of één van de daarbij aangesloten websites.
  6.2. De genoemde garantie geldt gedurende een periode van drie maanden na levering. 
  Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
  6.3. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Ipanemashop.nl de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan, dan wel na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de consument, naar keuze van Ipanemashop vervangen of zorgdragen voor herstel. Het retour krijgen van het aankoopbedrag kan alleen in de vorm van een tegoedbon. In geval van vervanging verbindt de consument zich reeds nu de vervangen zaak aan ipanemashop te retourneren en de eigendom daarover aan Ipanemasop.nl te verschaffen. 
  Indien retourneren nodig is kan dit naar:

  Ipanemashop.nl
  Smutsstraat 12

 • 7551 HM hengelo ov

  6.4. De bovengenoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van ipanemashop, de consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.
  6.5. Indien het geleverde product niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Ipanemashop.nl niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
  6.6. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van de consument uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan de consument is verkocht en geleverd.

  Artikel 7 Geschillen.


  7.1. Indien er geschillen ontstaan heeft slipperworld.nl het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wetbevoegde rechter. 
  7.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
  In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.